Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA Z NEPREMIČNINAMI DRUŽBE K 3 KERN d.o.o.

Izrazi v teh pogojih pomenijo:
posrednik

  • K 3 KERN, podjetje za promet z nepremičninami, gradbeni inženiring in trgovina d.o.o.
    Oldhamska cesta 12, 4000 Kranj, davčna številka SI77478533, matična številka 5296676,

naročitelj

  • stranka, ki je s posrednikom sklenila pogodbo o posredovanju   

pogodba o posredovanju

  • pogodba, s katero se posrednik zavezuje, da si bo prizadeval najti in spraviti v stik z naročiteljem osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev pogodbe o prodaji oziroma najemu določene nepremičnine, naročitelj pa se zavezuje posredniku plačati storitev za posredovanje, če bo pogodba sklenjena

 

1.    Veljavnost splošnih pogojev poslovanja:

1.1.    Ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo z naročiteljem sklene posrednik.
1.2.    Če pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi splošnimi določili, veljajo določbe pogodbe.

2.    Storitve posredovanja nakupa oziroma prodaje nepremičnin:

2.1.    Na podlagi pogodbe o posredovanju pri nakupu oziroma prodaji nepremičnin se posrednik za plačilo za posredovanje iz točke 4.1. zavezuje opraviti naslednje storitve:
2.1.1    Preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine)
2.1.2    Preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine in  morebitnih pravic tretjih (na primer bremena)
2.1.3    Posredovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe
2.1.4    Priprava prodajne predpogodbež

2.2.    Na podlagi pogodbe o posredovanju pri nakupu oziroma prodaji nepremičnin se posrednik za plačilo, ki ni zajeto v plačilo za posredovanje, zavezuje opraviti tudi naslednje storitve, če so s pogodbo posebej dogovorjene:
2.2.1.    Zagotovitev izdelave cenilnega elaborata
2.2.2.    Sestava prodajne pogodbe ali pogodbe v obliki notarskega zapisa, ki je neposredno izvršilni naslov
2.2.3.    Priprava predloga za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo, če je nepremičnina že vpisana v zemljiško knjigo
2.2.4.    Ureditev zemljiškoknjižnega stanja, če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo, oziroma, če prodajalec še ni vpisan kot lastnik nepremičnine v zemljiško knjigo (predloge za vknjižbo pravic,…)
2.2.5.    Druge storitve, za katere se posrednik in naročitelj izrecno dogovorita (sestava darilne pogodbe, delilne pogodbe, uskladitev z.k.stanja, vknjižbena dovoljenja, ….).

3.    Storitve pri posredovanju najema in oddaji nepremičnine:

3.1.    Na podlagi pogodbe o posredovanju pri najemu oziroma oddaji nepremičnine se posrednik za plačilo za posredovanje iz točke 4.2 zavezuje opraviti naslednje storitve:
3.1.1.    Preverjanje dejanskega stanja nepremičnine (ogled nepremičnine)
3.1.2.    Preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine
3.1.3.    Posredovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe

3.2.    Na podlagi pogodbe o posredovanju pri najemu oziroma oddaji se posrednik za plačilo, ki ni zajeto v plačilu za posredovanje, zavezuje opraviti tudi naslednje storitve, če so s pogodbo posebej dogovorjene:
3.2.1.    Priprava pogodbe o najemu
3.2.2.    Sestava najemne pogodbe v obliki notarskega zapisa, ki je neposredno izvršljiv naslov
3.2.3.    Druge storitve, za katere se posrednik in naročitelj izrecno dogovorita.

4.    Plačilo za posredovanje:

4.1.    V primeru posredovanja pri nakupu oziroma prodaji nepremičnine ima posrednik pravico zaračunati plačilo v višini 4 % pogodbene vrednosti, če se stranki sporazumno s pogodbo ne dogovorita za nižje plačilo. Kadar posrednik posreduje za obe stranki (kupca in prodajalca), ima pravico od vsake od njiju zahtevati plačilo polovico plačila za posredovanje oz. najmanj 500 EUR, če vrednost nepremičnine znaša manj kot 10.000 EUR.
4.2.    V primeru posredovanja pri najemu nepremičnine ima posrednik pravico zaračunati plačilo v višini dvomesečne najemnine. Pri oddaji stanovanja, hiše in poslovnega prostora si najemodajalec in najemnik plačilo za posredovanje delita, vsak do ene polovice.
4.3.    Posrednik pridobi pravico do plačila za posredovanje, naročitelj pa jo je dolžan plačati v celoti, ko je sklenjena prodajna oz. najemna pogodba, za katero je posredoval.
4.4.    Posrednik ima pravico do plačila celotnega plačila za posredovanje (prodaja - v višini 4%, oddaja – dvomesečna najemnina) tudi v primeru, če stranki razveljavita sklenjeno pogodbo ali predpogodbo.
4.5.    V primeru enostranske prekinitve te pogodbe s strani naročitelja in v primeru, če naročitelj sklene predpogodbo oz. pogodbo s stranko, ki jo je našel sam, vse pa v času trajanja pogodbe, mora naročitelj nepremičninski družbi poravnati vse do  takrat nastale dejanske stroške, v skladu s cenikom družbe.
4.6.    Posrednik pridobi pravico do celotnega plačila za posredovanje (prodaja - v višini 4%, oddaja – dvomesečna najemnina), kadar naročitelj sklene pogodbo oz. predpogodbo s stranko, s katero ga je spravil v stik posrednik.
4.7.    V provizijo ni vključen davek na dodano vrednost in plačila sodnih in upravnih taks, davka na promet nepremičnin, ali davka na dodano vrednost, overitev podpisov pri  notarjih in sestava listin v notarski obliki.

5.    Ostali stroški:

5.1.    Posrednik ima pravico do plačila vseh dodatnih stroškov, ki jih je imel v zvezi s posredovanjem za naročitelja, v skladu z veljavnim cenikom družbe, ki je sestavni del teh splošnih pogojev poslovanja.

6.    Zavarovanje odgovornosti:

6.1.    Posrednik ima zavarovano svojo odgovornost v skladu z določili Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr), pri Zavarovalnici Triglav, št. police OD40100687686, do zavarovane vsote 350.000 EUR.

Aktualna ponudba