NOVITETE NA PODROČJU NEPREMIČNINSKE ZAKONODAJE

Torek, 8. november 2022

 

Jure Kern, ki s svojo ekipo strokovnjakov deluje na področju ocenjevanja vrednosti nepremičnin v skladu z različnimi zakonskimi podlagami povzema letošnje novitete na tem področju.


V letošnjem letu so v veljavo stopili trije novi zakoni:

 • Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3),
 • Zakon o katastru nepremičnin (ZKN),
 • Gradbeni zakon (GZ-1).

V nadaljevanju so navedene spremembe zakonov, ki jih upoštevamo pri postopku ocenjevanja vrednosti nepremičnin.

Z novim Zakonom o urejanju prostora se ukinja potrdilo o namenski rabi, lokacijska informacija pa je sedaj dostopna v dveh oblikah:

 • Lokacijska informacija z osnovnimi podatki, ki vsebuje podatke o:
  • namenski rabi prostora,
  • prostorskih aktih in prostorskih aktih v pripravi,
  • začasnih ukrepih,
  • tem, ali je zemljišče v območju predkupne pravice občine ali države,
  • tem, ali je nepozidano zemljišče v območju plačevanja takse za neizkoriščeno stavbno zemljišče,
  • razvojni stopnji nepozidanega stavbnega zemljišča,
  • o tem, ali je zemljišče v območju, kjer je treba pridobiti soglasje za spreminjanje meje parcele.
 • Lokacijska informacija z razširjenimi podatki, ki poleg podatkov iz lokacijske informacije z osnovnimi podatki dodatno vsebuje:
  • podatek o pravnih režimih.

Z Zakonom o katastru nepremičnin so se evidence zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin združile v evidenco katastra nepremičnin.

Gradbeni zakon podaja smernice, za katere objekte je možnost pridobitve uporabnega dovoljenja:

 • za objekt daljšega obstoja brez gradbenega dovoljenja

Spreminja se mejni datum in sicer je po novem možno pridobiti dovoljenje za objekt daljšega obstoja za objekte, ki od 1. januarja 2005 obstaja v bistveno enakem obsegu in bistveno enake namembnosti.

 • za objekt daljšega obstoja z gradbenim dovoljenjem

Na novo se omogoča pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt zgrajen pred 1. januarjem 2005 skladno z gradbenim dovoljenjem, če:

 • je vpisan v kataster nepremičnin (ali je predloženo dokazilo vloženi zahtevi),
 • zanj ni bil izrečen inšpekcijski ukrep v zvezi z nevarno gradnjo,
 • je zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja priložena izjava pooblaščenega strokovnjaka, iz katere izhaja, da je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem in morebitnimi dopustnimi manjšimi odstopanji.
 • za obstoječi objekt z gradbenim dovoljenjem

Za gradnje izvedene od 1. 1. 2005 do 1. 6. 2022, se postopek izdaje uporabnega dovoljenja vodi po določbah GZ-1 ob upoštevanju dopustnih odstopanj, vendar se za pripravo  dokumentacije lahko uporabijo predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta, ali predpisi, veljavni v času izdaje uporabnega dovoljenja, če je to za vlagatelja zahteve ugodnejše.

 • uporabno dovoljenje po zakonu za obstoječe enostanovanjske stavbe

Za enostanovanjske stavbe zgrajene v letih od 2013 do 2018 ni bila predpisana obveznost pridobitve uporabnega dovoljenja in se šteje, da imajo uporabno dovoljenje po samem zakonu vse enostanovanjske stavbe, ki:

 • so bile zgrajene pred 1. junijem 2018 na podlagi gradbenega dovoljenja z morebitnimi dopustnimi manjšimi odstopanji, kar lahko lastnik objekta izkaže z izjavo pooblaščenega strokovnjaka,
 • zanje ni bil izrečen inšpekcijski ukrep,
 • so vpisane v kataster nepremičnin (ali predloži dokazilo o podani vlogi).
 • domneva izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po ZGO-1

Velja za vse stavbe, ki so bile zgrajene pred 31. decembrom 1967.


 

Aktualna ponudba

Gorenjska, Kranj - prodaja, stanovanje

 • 141.000,00 €
 • 47 m²
 • Prodaja, stanovanje - Gorenjska, Kranj

Gorenjska, Jesenice - oddaja, poslovni prostor

 • 5,20 € / m² (~ 210,60 €)
 • 41 m²
 • Oddaja, poslovni prostor - Gorenjska, Jesenice

Gorenjska, Jesenice - oddaja, poslovni prostor

 • 5,20 € / m² (~ 84,24 €)
 • 16 m²
 • Oddaja, poslovni prostor - Gorenjska, Jesenice