Cenitve

V podjetju K3 KERN d.o.o. že od leta 1989 ekipa strokovno izobraženih cenilcev in sodelavcev izdeluje ocene vrednosti nepremičnin.

V vseh letih delovanja smo v podjetju izdelovali ocene vrednosti različnih nepremičnin za različne namene. Tako smo v preteklosti izdelali ocene vrednosti večjih industrijskih in poslovnih kompleksov in večje število ocen vrednosti stanovanjskih nepremičnin in zemljišč.

Redno izvajamo ocene vrednosti za namen hipotekarnega zavarovanja pri večini slovenskih bank. Poleg bank sodelujemo z večjim številom gospodarskih družb, predvsem na področju Gorenjske in Ljubljane. Glede na znanje, izkušnje in dobro poznavanje dogajanja na trgu nepremičnin, je ocena vrednosti pripravljena strokovno, profesionalno, nepristransko in neodvisno.

Ocene vrednosti nepremičnin lahko potrebujemo za različne namene:

 • v postopku prodaje in nakupa nepremičnine,
 • za potrebe zavarovanja posojila,
 • oceno vrednosti za zasebne, sodne in davčne potrebe,
 • za presojo knjigovodske vrednosti sredstev,
 • za oceno vlaganja v nepremičnine,
 • za druge potrebe, ki jih narekujejo zakonski predpisi, pogodbe ipd.

Ocenjujemo različne tipe nepremičnin:

 • stanovanjske nepremičnine (stanovanja, stanovanjske hiše, …)
 • poslovne nepremičnine (pisarne, trgovinski lokali, gostinski lokali, industrijski objekti, skladišča, …)
 • turistične nepremičnine (hoteli, apartmaji, počitniški objekti, …)
 • zemljišča
 • posebne nepremičnine (kamnolomi, gramoznice, …)

Obveznost naročnika oz. lastnika:

 • naročnik oz. lastnik je dolžan izročiti in posredovati vse podatke potrebne za ocenitev vrednosti, predvsem:
  • zemljiškoknjižni izpisek oz. drugo podlago za določitev lastništva na nepremičnini,
  • potrdilo o namenski rabi ali lokacijsko informacijo za gradnjo (kadar je predmet ocene prosto zemljišče)
  • kopijo gradbenega oz. uporabnega dovoljenja,
 • izmere nepremičnin,
 • omogočiti ogled nepremičnine,
 • drugi potrebni dokumenti.

 

Postopek cenitve


1. Naročilo cenitve

Po prvem kontaktu preko telefona, email-a ali osebno, se dogovorite za izdelavo ocene vrednosti nepremičnine. Glede na tip in velikost nepremičnine, vam povemo ceno storitve in vas prosimo, da nam pošljete podatke o nepremičnini.

Glede na tip nepremičnine bomo o nepremičnini potrebovali naslednje podatke:

 • stanovanje/apartma: ID znak stanovanja/apartmaja
 • stanovanjska hiša: ID znak zemljišč, na katerih se stanovanjska hiša nahaja, po potrebi gradbeno in uporabno dovoljenje ter načrte
 • poslovni prostor: ID znak poslovnega prostora ali ID znak zemljišča na katerem se objekt nahaja, po potrebi gradbeno in uporabno dovoljenje ter načrte

2. PREGLED PODATKOV

Ko prejmemo dogovorjene ključne podatke s strani naročnika, se prične pregled nepremičninskih evidenc. Za ocenjevano nepremičnino pregledamo zemljiškoknjižne izpiske, GURS podatke, gradbena in uporabna dovoljenja itd. Če v katerikoli fazi naletimo na podatke, ki predstavljajo oviro pri izdelavi cenitvenega poročila, o tem obvestimo naročnika.


3. OGLED NEPREMIČNINE

Ko pridobimo vse potrebne podatke in pregledamo nepremičninske evidence, se z naročnikom dogovorimo za primeren termin in obiščemo ocenjevano nepremičnino ter opravimo strokoven ogled nepremičnine.


4. IZDELAVA POROČILA

Po opravljenem terenskem delu se prične pisarniški del. Za pridobitev ocene vrednosti nepremičnine je potrebno opraviti analizo trga nepremičnin in glede na podatke izbrati najprimernejšo metodo ocenjevanja, ki se razlikujejo glede na tip nepremičnine. Ko ima cenilec pripravljeno poročilo, pokliče naročnika, mu pojasni način ocenjevanja vrednosti ter se z njim dogovori o načinu plačila in prevzema poročila.


 

Naši cenilci

Jure Kern, univ. dipl. inž. grad. s strokovnim izpitom, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin na podlagi Zakona o revidiranju in odločbe Slovenskega inštituta za revizijo ter zapriseženi sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke.

Teja Fajfar Pičulin, mag. inž. grad., pooblaščena ocenjevalka vrednosti nepremičnin na podlagi Zakona o revidiranju in odločbe Slovenskega inštituta za revizijo.

 

POŠLJI POVPRAŠEVANJE ZA CENITEV